Lesser Frigatebird

Lesser Frigatebird - Fregata magnificens

Great Frigatebird

Great Frigatebird - Fregata aquila

Christmas Frigatebird

Christmas Frigatebird - Papasula abbotti

Magnificent Frigatebird

Magnificent Frigatebird - Morus bassanus

Ascension Frigatebird

Ascension Frigatebird - Morus capensis